31 oktober 2023

Positionering en ESG: Hoe het verschil te maken.

Het versterken van vertrouwen en behouden van reputatie.

Het toenemende belang van ESG valt niet meer te ontkennen; het is vandaag een cruciale factor geworden in de besluitvorming van grote en kleine bedrijven en organisaties. Het is voor een bedrijf of organisatie geen optie meer om de ESG-beginselen niet te omarmen. Een bedrijf of organisatie wordt geacht om niet alleen financieel-economisch, maar ook milieutechnisch en maatschappelijk verantwoord te handelen en hierover transparant te communiceren. Jaren geleden sprak men nog van de 3P’s oftewel de Triple Bottom Line ‘People, Planet, Profit’. Maar in de praktijk bleef dit vaak beperkt tot alleen maar milieumaatregelen. Tegenwoordig wordt vooral de term duurzaamheid of (Engels) sustainability gebruikt naast ESG, dat staat voor ‘Environmental, Social & Governance’. Environmental omvat alles wat met klimaat en milieu te maken heeft, maar ook de (natuurlijke en stedelijke) omgeving. Social staat voor de maatschappelijke impact (de samenleving maar ook de individuele mens als burger en consument) en Governance kijkt naar de wijze waarop bestuur, beleid en strategie verantwoord worden uitgevoerd. De impact hiervan betreft de stakeholders, werknemers, de markt en de economie in het algemeen.

ESG creëert een allesomvattende set van waarden en normen (De Verenigde Naties kent 17 sustainability goals) voor het gedrag van een bedrijf of organisatie, waarin de impact op het milieu met name bij industrie en landbouw primair staat, terwijl voor non-profit organisaties transparantie van bestuur en beleid de meeste aandacht krijgt. Een duurzaamheidsaspect dat voor bijna alle bedrijven en organisaties steeds belangrijker wordt, is het creëren van een veilige en inclusieve, op gelijkheid gerichte werkplek ongeacht de functie of positie van de werknemer. Directie, managers en bestuurders van bedrijven dienen zich ervan bewust te zijn dat performance en winst alleen, zonder aandacht voor de impact van het bedrijf op de boven genoemde niet-financiële aspecten van het beleid, voor de meeste aandeelhouders, banken en investeerders en de bredere samenleving niet meer voldoende zijn. De incorporatie van ESG in het reilen en zeilen van de onderneming is voor veel stakeholders een eerste vereiste boven winst(maximalisatie) en marktaandeel. Daarmee is ESG performance een essentieel onderdeel geworden van waardecreatie en shareholders value.

Eerder een reis dan een bestemming

Nu ESG niet meer weg te denken valt uit de bedrijfsvoering, is het voor elk bedrijf van vitaal belang het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds financieel rendement – waar decennialang de nadruk op heeft gelegen – en anderzijds vereisten en verwachtingen op het vlak van duurzaamheid.
Geen enkel bedrijf of organisatie zal hetzelfde ESG-traject bewandelen, omdat een duurzaamheidsstrategie moet passen bij het type bedrijf of aard van de organisatie en de mogelijkheden op korte en lange termijn. Deze laatste worden vaak bepaald door plaatselijke omstandigheden maar ook de nationale politiek speelt zonder uitzondering een bepalende rol. Sommige bedrijven zullen slechts bescheiden aanpassingen kunnen maken in hun activiteiten en die van de keten waar zij toe behoren, om meer duurzaam te worden. Andere organisaties zullen de overgang naar een duurzame werkwijze makkelijker kunnen maken, afhankelijk van de toegepaste technologie en/of het soort diensten of producten dat zij produceren. Nog weer anderen – vooral bedrijven in de ICT, industrie, landbouw, distributie en logistiek, bouw en vastgoed – zullen ontdekken dat bepaalde aanpassingen van hun kernportfolio of een heroverweging van hun strategie hen in staat zullen stellen, vaak zonder dat de winstgevendheid hierdoor minder wordt, onderdeel te worden van de nieuwe, meer duurzame samenleving. Zij kunnen hier zelfs aanjager van worden.

Maar ongeacht de noodzaak en impact van ESG op bedrijf of organisatie intern en extern, van direct belang is zich te realiseren dat de duurzame ontwikkeling die de organisatie doormaakt niet zal worden opgemerkt als er niet ook over gerapporteerd wordt. Zoals gezegd, heeft ESG direct effect op de waardecreatie en het risicobeheer. Vaak is dit niet financieel, maar zijn het andere parameters waarmee de resultaten worden gemeten en geëvalueerd. Transparante communicatie en eerlijke verslaglegging zullen het vertrouwen in de nieuwe koers doen toenemen en bijdragen aan de reputatie van het bedrijf of organisatie. De inspanningen op het vlak van duurzaamheid worden zonder meer gewaardeerd, ook als dit betekent dat de financiële resultaten -tijdelijk- minder worden. Ook voor duurzaamheid geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Duurzaamheid is een leertraject en ontegenzeggelijk niet altijd voorspelbaar. Gebruikelijk is dan ook om ‘klein’ te beginnen (het plukken van laaghangend fruit) alvorens meer ingrijpende maatregelen door te voeren. Experiment en innovatie zijn onlosmakelijk met het ESG-traject verbonden.

ESG is aantrekkelijk voor klanten, kredietverstrekkers en investeerders

Het aantrekken van klanten, kredieten en investeringen is in toenemende mate afhankelijk van de ESG-prestaties van een organisatie. Het is een leidend criterium in het beslissingsproces van bijna alle stakeholders geworden.
ESG-gedreven organisaties hebben een constante behoefte aan nieuw kapitaal om toekomstige groei te financieren en concurrerend te blijven binnen hun markt. In principe is dat ook mogelijk, want ESG blijft aan belang winnen bij kredietverstrekkers, investeerders, durfkapitalisten en andere aandeelhouders als een standaard due-diligence screeninginstrument voor potentiële investeringen.
Het Amerikaanse financieel mediabedrijf Bloomberg stelde onlangs in een onderzoek dat gemiddeld 60% van de beleggingsinstellingen in de EU de prestaties en geverifieerde gegevens op hun radar hebben staan als eerste vereiste maatstaven bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
Een duidelijk ESG-beleid consistent gerapporteerd is een belangrijk referentiepunt voor beslissingen van beleggers, investeerders, banken en andere stakeholders met een duidelijk belang in het bedrijf of de organisatie. Dat geldt ook voor de toeleveranciers, afnemers en klanten en uiteraard de werknemers. Zonder ESG-beleid lopen bedrijven en organisaties het risico om de toegang tot kapitaal en het toptalent dat nodig is voor uitbreiding of groei te verliezen. Door ESG-rapportages te koppelen aan tastbare bedrijfsdoelen en -doelstellingen, krijgen alle belanghebbenden het benodigde inzicht in hoe ESG en positieve financiële en niet-financiële resultaten elkaar kunnen versterken. Een duidelijke ESG rapportage maakt de inspanningen van een organisatie tastbaar waardoor de band met aandeelhouders, werknemers en klanten allen maar sterker kan worden.

ESG trekt talent aan en houdt het vast

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat aandacht voor duurzaamheid een blijvende opgave is, geen eenmalige gebeurtenis. Zowel banken als investeerders, maar ook andere betrokkenen en niet in het minst de werknemers van een bedrijf willen weten wat de organisatie doet om bij te dragen aan een betere wereld. Om maar een voorbeeld te noemen, bijna 90% van de millennials geeft aan dat ze bereid zijn om tegen een lager salaris bij een ander bedrijf te gaan werken als dat beter aansluit bij hun waarden en ideeën over een wereld waarin iedereen in principe ‘gelukkig’ kan leven. Overigens houdt dat ook in dat zij werkomstandigheden eisen waarin rekening wordt gehouden met een privéleven naast werken en waarin zij ook gehoord worden en kunnen meebeslissen.

Veel werknemers zijn op zoek naar meer dan alleen een goedbetaalde baan. Ze willen plezier hebben in hun werk, zich gewaardeerd voelen en een positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten. Werken voor een bedrijf met een goede reputatie op het gebied van duurzaamheid en ambities om hierin ook maatgevend te zijn is vaak een doorslaggevende factor voor de aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers en de tevredenheid van huidige medewerkers. Millennials en Gen Z-werknemers zullen naar verwachting tegen het einde van dit decennium bijna driekwart van de beroepsbevolking uitmaken. Deze generaties leggen terecht meer nadruk op klimaat en milieukwesties naast meer aandacht voor gelijkheid op sociaal en economisch gebied. Van hun werkgevers verwachten zij eenzelfde aandacht en betrokkenheid. Ze hechten er belang aan dat de bedrijven waar ze voor werken open staan voor hun waarden en opvattingen en waar nodig de oude waarden van het bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. ESG is daarmee essentieel geworden voor de employer branding van een bedrijf.

ESG doet het DNA van merk beter begrijpen

Een niet te veronachtzamen bijkomstigheid van het invoeren van ESG is dat het een bedrijf of organisatie dwingt om zichzelf zowel structureel als cultureel opnieuw onder de loep te nemen en hun DNA waar nodig aan te passen. De kritische vraagstukken die bij ESG naar boven komen, leiden vaak tot existentiële vragen over de toekomst van de organisatie en de bedrijfsvoering: hoe valt ESG in te passen in “wie wij zijn en waar wij voor staan?” Stemmen onze strategie en doelstellingen nog altijd overeen met onze missie, visie en kernwaarden of is een verandering van een of ander noodzakelijk? En zo ja, hoe maken we dit geloofwaardig kenbaar aan onze stakeholders en klanten? Uit de praktijk blijkt dat het hebben van een ESG-beleid vaak leidt tot een merk met een robuuster waardensysteem en een meer authentieke cultuur, maar ook met een meer verdiepte propositie en aansprekender belofte. De grote kunst is dit ook blijvend waar te maken en de gewenste reputatie en imago niet te schaden.

Bouwen aan een sterker, veerkrachtiger merk

De waarden van een bedrijf en de manier waarop het daarover communiceert, vormen de essentie van het merk. Maar omdat een merk bestaat enkel in de hoofden van stakeholders, is een organisatie er geen eigenaar van maar enkel een beheerder. Een merk is dan ook een constante dialoog langs open en directe communicatiekanalen. De incorporatie van ESG helpt een merk om haar missie, visie en kernwaarden toekomstbestendig te maken. ESG creëert een nieuwe horizon, biedt meer transparantie en, indien op een integere en serieuze manier gecommuniceerd, versterkt ESG ook de authenticiteit van het merk. ESG biedt met andere woorden een intrinsieke meerwaarde bij het onderhoud en de verdere ontwikkeling van een merk. ESG is feitelijk geen kwestie van “we doen het wel of niet”, maar een voldongen feit voor het voortbestaan van organisaties en bedrijven.

Namens TD Cascade, Olga IJspeert & Gert Noppen